РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионална конференция

На 5 и 6 юли 2022 година се проведе регионална конференция на тема „Екипна работа и сътрудничество” – 15 години от създаването на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Кюстендил. 

В конференцията взеха участие 120 специалисти, работещи в сферата на приобщаващото образование от Област Кюстендил, Област Перник, Област Бургас, София – Област  и Област Пазарджик. 

Основните области на дейност и иновативни практики в процеса на приобщаващото образование, които бяха обсъдени бяха следните: 

  • Взаимодействие и работа с родители на деца и ученици на допълнителна подкрепа;
  • Стратегии и ефективно взаимодействие с родители;
  • Детската градина и семейството – партньори с РЦПППО;
  • Дености на ресурсния учител при екипната работа;
  • Ролята на клиничния психолог в Регионалните центрове;
  • Особености на невербалния интелект при деца с езиково-говорни нарушения;
  • Иновативни модели на работа на логопедите в РЦПППО;

Психологическата подкрепа, осигурявана на деца и ученици със специални образователни потребности и работата с обкръжението им.

Регионална конференция - Изображение 1Регионална конференция - Изображение 2Регионална конференция - Изображение 3Регионална конференция - Изображение 4