РЦПППО - Кюстендил

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Кюстендил.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на областта.

В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО - Кюстендил е гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование на територията на област Кюстендил.

Центъра има следните държавно определени функции:

    Оценка на специалните потребности

    Предоставяне на подкрепа от ресурсен учител, логопед, психолог, социален работник или друг специалист

    Одобряване на оценка

    Повторна оценка

    Други функции

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Кюстендил.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на областта.

В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО - Кюстендил е гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование на територията на област Кюстендил.

Центъра има следните държавно определени функции:

    Оценка на специалните потребности

    Предоставяне на подкрепа от ресурсен учител, логопед, психолог, социален работник или друг специалист

    Одобряване на оценка

    Повторна оценка

    Други функции