РЦПППО - Кюстендил

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Ресурсен център – Кюстендил е създаден със заповед № РД-14-180 от 13.09.2006 година на Министерството на образованието, младежта и науката като държавно областно обслужващо звено извън училищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета. 

Ресурсният център координира процеса на интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности, като:

  • взаимодейства с учители, родители, социални партньори, образователна среда;
  • развива разнообразни форми на сътрудничество с инститиции, физически и юридически лица;
  • организира и провежда регионални инициативи по въпросите на интегрираното обучение и възпитание;
  • осъществява взаимодействие по предмета на дейността си с детски градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета, областни и общински администрации, отдели за закрила на детето.

В ресурсен център  – Кюстендил работят 29 специалисти, сред които директор, психолог, учител на деца с езиково-говорни нарушения /УДЕГН/, учител на деца със зрителни затруднения, слухово-речеви рехабилитатор, ресурсни учители.