РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Документи

Заявленията следва да бъдат изпращани с препоръчано писмо или куриер

Прикачени документи

Приложение 4
Приложение 3
Приложение 2
Приложение 1
Скрининг тест за 3-годишни деца
Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца
Помагало
Деца в риск
Дарби при подкрепа
План за подкрепа
Правилник за дейността на РЦПППО
Насоки за прилагане на карта за функционална оценка
Наредба за приобщаващото образование
Карта на индивидуалните потребности
Карта на индивидуалните потребности - нвербален
Карта за функционална оценка - приложение 2
Карта за функционална оценка - приложение 1
Информация по ЗДОИ
Заявление 5 за обучаване в специлни училища
Заявление 4 при несъгласие от родител
Заявление 3 за оценка от РЕПЛР
Заявление 2 за сформиране на ЕПЛР в ДГ,училище
Заявление 1 за одобряване от РЕПЛР
Закон за предучилищното и училищното образование
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Годишен план РЦПППО
Заявление за отлагане на първи клас
Прием на ученици със СОП след седми клас
Отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас