РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Колектив

Регионален център – Кюстендил  се помещава в общежитието на ПТГ „Джон Атанасов”,  ул. ”Кокиче” №7 в град Кюстендил. В звеното работят ресурсни учители, логопеди, психолози и учител на деца с нарушено зрение. Специалистите осъществяват дейността на на територията на Област – Кюстендил. 

Структура: 

Директор: Мирослав Анев – магистър по специалност „Психология” и по специалност „Логопедия”. Притежава присъдена втора професионална квалификационна степен. 

Заместник директор: Георги Иванов – магистър по специалност „Специална педагогика”. Притежава присъдена четвърта професионална квалификационна степен. 

Дейността на Регионалния център е структурирана в три сектора: 

Координатор сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие” Ивелина Петрова – бакалавър по специалност „Слухово-речева рехабилитация и лопедия” и магистър по специалност „Предучилищна и начална педагогика”. Притежава присъдена втора професионална квалификационна степен. 

Координатор сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевттични програми на деца и ученици със специални образователни потребности” Яна Спасова – Георгиева - магистър по специалност „Специална педагогика”. Притежава присъдена втора професионална квалификационна степен. 

Координатор сектор „Административно-стопанска дейност” Радостина Данчева  - магистър по специалност „Счетоводство и контрол”. 

Регионален екип за подкрепа за личностното  развитие към РЦПППО – Кюстендил 

Ръководител екип: Лалка Александрова Илиева  – старши екперт по приобщаващо образование в РУО- Кюстендил

Членове:

1.Снежина Спасова Михайлова – психолог в РЦПППО-Кюстендил.

2.Ивелина Младенова Петрова – логопед в РЦПППО-Кюстендил.

3.Ирена Василева Гошева - старши ресурсен учител в РЦПППО-                     Кюстендил.

4.Анелия Георгиева Панайотова – социален работник в отдел „Закрила на детето” в ДСП-Кюстендил.

5.Анелия Георгиева Дюлгерова–Ангелова - Началник отдел „Закрила на детето” в ДСП-Бобошево.

6.Елена Димитрова Везенкова – за Община Кочериново, социален работник в отдел „Закрила на детето” в ДСП-Бобошево.

7.Красимира Ангелова Влахова - социален работник в отдел „Закрила на детето” в ДСП-Дупница.

8.Валерия Велкова - Началник отдел „Закрила на детето” в ДСП-Бобов дол.

9.Доктор Динко Тодоров Динев, Директор на дирекция „Медицински дейности” в РЗИ-Кюстендил

10.Oля Стойнева Синорска-старши учител на деца с нарушено зрение в РЦПППО-Кюстендил.