РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Квалификационна дейност в Регионален център Кюстендил

1.Вътрешна квалификационна дейност – теми: 

  • „Превенция на зависимости”.
  • „Преодоляване на стреса в децата при преминаване от начален в прогимназиален етап”.
  • „Ролята на родителя за повишаване на доверието между родител, учител и ученик”.
  • „Формиране на умения у учениците да регулират и управляват емоциите си”. 

2.Вътрешна институционална дейност – теми: 

  • „Психология на влиянието”.
  • „Диагностика на взаимоотношенията в клас”.
  • „Диагностика на образователните потребности, функционална оценка по международна кодировка – „ICF” за членовете на РЕПЛР.
  • „Позитивни подходи и физическа намеса за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения”.