РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Дейности

Ресурсните учители осъществяват дейността си в 24 групи.

 

В Община Кюстендил: 


ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ ”Даскал Димитри”, ОУ “Проф. Марин Дринов”, ОУ “Иван Вазов”, ОУ “Христо Ботев”, ОУ ”Ильо Войвода”, ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, НУ ”Св. Климент Охридски”, НУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Раждавица, ПГЛТ “Вл. Димитров-Майстора”, ПГДГС ”Г. С. Раковски”, Гимназия ”Неофит Рилски”, СУ „В. Левски”, ОДЗ “Мечта”, ЦДГ “Славейче”, ЦДГ “1 ЮНИ”, ОДЗ ”Еделвайс”, ЦДГ „Здравец”, ЦДГ ”Май”. 

 • В Община Невестино: ОУ ”Хр. Ботев” с. Невестино.
 • В Община Трекляно: ОУ ”Св. Кл. Охридски”.
 • В Община Бобов дол : ОУ “Н. Й. Вапцаров”, ПГ, ЦДГ “Миньор”, ОДЗ ”Дружба”.
 • В Община Дупница: ОУ “Евлоги Георгиев”, ОУ ”Неофит Рилски”, СОУ “Паисий Хилендарски”, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ ”Св. Климент Охридски”, ОУ
 • “Св. Св. Кирил и Методий” с. Червен брег, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. хиново, ОУ ”Христо Ботев” с. Крайнинци, ЦДГ “Калина” град Дупница.
 • В Община Сапарева баня: ОУ “Христо Ботев”, ОДЗ ”Св. Анна”.
 • В Община Бобошево: ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”.
 • В Община Рила: ОДЗ ”Д-р Т. Миладинова”.
 • В Община Кочериново: СОУ ”Христо Ботев”, ОДЗ ”Ален мак”. 

Ресурсният център има:

 • образователна, консултативна, корекционно-възпитателна и координираща функция

В областта на консултирането Ресурсният център извършва следните деийности:

 • запознава родителите с принципите и с организацията на интегрираното обучение;
 • консултира родителите при усвояване на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използване на специална литература;
 • съдейства за включването и участието на родителите в дискусии по въпросите, свързани с интегрираното обучение;
 • консултира учениците със специални образователни потребности за възможностите за професионално образование и обучение и професионална реализация.

Ресурсният център подпомага детските градини и училища при планиране на необходимите ресурси и материално-техническа база:

 • достъпна архитектурна среда;
 • дидактични материали;
 • аудио-визуална техника;
 • специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности.

В областта на образователно-възпитателния и рехабилитационния процес, Ресурсен център извършва следните дейности:

 • осъществява ранно педагогическо въздействие на деца със специални образователни потребности;
 • участва чрез свои специалисти в състава на Екип за комплексно педагогическо оценяване към Регионален инспекторат по образование – Кюстендил при оценяването на образователните потребности на децата и учениците;
 • участва в разработване не индивидуални образователни програми на децата и учениците, съвместно с учители от детски градини и училища и с родители;
 • провежда обучение на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности, съвместно с учителите на групата от детската градина или в паралелката в училището, в които се осъществява интегрираното обучение и възпитание;
 • разработва дидактични материали за подпомагане на обучението и материали за популяризиране на дейността;
 • организира и участва в осъществяването на различни форми за повишаване на квалификацията на учители, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности;
 • участва в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на интегрираното обучение;
 • събира и анализира информация, свързана с процеса на интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности.

Ресурсният център координира процеса на интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности, като:

 • взаимодейства с учители, родители, социални партньори, образователна среда;
 • развива разнообразни форми на сътрудничество с инститиции, физически и юридически лица;
 • организира и провежда регионални инициативи по въпросите на интегрираното обучение и възпитание;
 • осъществява взаимодействие по предмета на дейността си с детски градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета, областни и общински администрации, отдели за закрила на детето.

Индивидуалните програми се разработват от екипа в детската градина и училището и се утвърждават от директора на детската градина и училището, в които са приети деца и ученици със специални образователни потребности.


Екипът разработва съвместно с учителя на съответната група в детската градина, с класния ръководител, с възпитателя на група, с психолога, логопеда и с родителя/настойника в началото на учебната година индивидуална образователна програма за развитието на детето и ученика за съответната учебна година. Координирането на дейностите по индивидуалната образователна програма на дете или ученик със специални образователни потребности се осъществява от ресурсния учител.