РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Проекти

ПАРТНЬОР ПО  ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ , ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 ГОДИНА, С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ – МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.